Mange næringsdrivende har ikke et fast arbeidssted, men arbeider mye hjemmefra. Her finner du en kort oppsummering av hvilke fradrag du kan kreve som næringsdrivende, og eventuelle følger av dette du bør være obs på.

Mange næringsdrivende arbeider enten hjemmefra eller har behov for et arbeidssted når de er hjemme til for eksempel fakturering, oppfølging av kundefordringer og annet forefallende kontorarbeid som følger med de fleste næringsvirksomheter. Det er da anledning til å kreve fradrag for dette hjemmekontoret, enten sjablongmessig eller ved fradrag av faktiske kostnader. Det stilles imidlertid spesifikke krav til utformingen av hjemmekontoret, i tillegg til at dette kan få konsekvenser den dagen du skal selge boligen din.

Hvilke krav stilles til hjemmekontoret?

For at arbeidsområdet skal defineres som et hjemmekontor skal dette være et eget rom i hjemmet som utelukkende benyttes til i eierens inntektsverv, herunder kontor, lager, legekontor, etc. Kombinert bruk av rom gir ikke rett til fradrag kommer ikke inn under reglene for hjemmekontor og gir ikke rett til fradrag. Heller ikke areal som er utleid gir grunnlag for fradrag.

Hvilke fradrag kan du kreve?

For fritaksbehandlet[i] bolig kan skatteyter med hjemmekontor kreve et standardfradrag på kr.1 800,- årlig jf. takseringsreglene §1-3-26 (1). Eier kan istedenfor standardfradrag kreve fradrag for faktiske kostnader knyttet til bruken av hjemmekontor. Kostnadene må sannsynliggjøres, herunder må det sannsynliggjøres at de kostnadene som det kreves fradrag for kun referer seg til hjemmekontoret. Felleskostnader for bygget (strøm, forsikring, internett, vedlikehold, kommunale avgifter etc.) må fordeles i forhold til leieverdien for boligdelen og ervervsdelen (hjemmekontoret). Utleieverdien er den prisen en uavhengig tredjepart ville vært villig til å betale for å leie kontoret (markedsverdi). Markedsverdien er ofte vanskelig å anslå fordi kontorer i privat bolig sjeldent leies ut til tredjepart, og ofte ligger i områder hvor det er mindre attraktivt å leie kontor. For at det skal være noen reell utleieverdi bør kontoret ha egen inngang og ligge i et område hvor det kan være attraktivt å leie kontor. Dersom boligdelen og hjemmekontoret må «ansees som likeverdige» og leieverdien av hjemmekontoret er vanskelig å anslå, kan felleskostnader fordeles ut fra en arealfordeling.

For personlige næringsdrivende er det ikke anledning til å kreve husleie da man er samme skatteobjekt som foretaket. Derfor vil det heller ikke være anledning til å kreve fradrag for avdrag for boliglån etc. Det gjøres ikke forskjell på eierform.

Innredning av hjemmekontor må ansees som fradragsberettiget i den utstrekning at kontoret (og således innredningen) utelukkende benyttes i næring.

Hvilke konsekvenser kan fradragsføring av hjemmekontor få ved salg?

Bruk av en del av egen bolig som hjemmekontor i egen virksomhet ansees ikke som bruk av egen bolig i sktl. §9-3 (2) som omhandler skattefritak for gevinst ved salg av egen bolig. Dette medfører at dersom areal har vært benyttet som hjemmekontor i mer enn ett av de siste to årene, vil en forholdsmessig andel av gevinsten være skattepliktig.

Oppsummert vil det være anledning for personlige næringsdrivende å kreve fradrag for hjemmekontor i egen bolig under visse forutsetninger. Det kan kreves et standardfradrag på kr. 1 800,- eller fradrag for faktiske kostnader. Denne fordelingen er knyttet til utleieverdien på hjemmekontoret. For de fleste normale boliger vil denne være lav da det ofte mangler egen inngang til kontoret, i tillegg til at boligene ofte ligger i områder hvor det er lav etterspørsel etter kontorlokaler. Det er også viktig å merke seg at bruken av hjemmekontor medfører at en forholdsmessig andel av gevinst ved salg av bolig vil være skattepliktig.

[i] Med fritaksbehandlet bolig menes bolig hvor eier benytter minst halvparten av boligen (utleieverdi) til eget bruk. Det samme gjelder når hele eller større del av boligen leies ut for inntil kr.20 000,- i inntektsåret dersom eier benytter boligen som egen bolig en del av året.

Ønsker du å vite mer om fradragsføring for næringsdrivende? Kontakt oss gjerne!