Bokføringsforskriften pålegger virksomheter som driver bygg- og anleggsvirksomhet å føre prosjektregnskaper for prosjekter som overstiger kr. 300 000,-. Her finner du en oversikt over hvilke prosjekter som er prosjektregnskapspliktige, hva du må medta, og hvorfor du bør føre prosjektregnskaper også for prosjekter som ikke overstiger grensen.

Krav til føring av prosjektregnskap fremgår av bokføringsforskriften av 1. desember 2004 § 8-1-3 og lyder slik:

«Bokføringen skal innrettes slik at det kan utarbeides egne spesifikasjoner for prosjekter der anbudspris eller anslått omsetningsverdi overstiger kr 300.000 eks. mva.». Dette gjelder også prosjekter for egen regning. Det er også verdt å merke seg at det kun er fysisk rettet arbeid som er omfattet av reglene for prosjektregnskaper. Arkitekter, konsultenter o.l. vil for eksempel normalt ikke være omfattet av disse. Virksomheter som leverer håndverkstjenester som snekkerarbeid, taktekking, maling, rørleggerarbeid, muring og elektrisk arbeid omfattes av forskriften.

Prosjektregnskapets krav til innhold

Prosjektregnskapet skal omfatte de direkte kostnadene knyttet til et oppdrag og skal minst vise:

  • Prosjektkode eller -nummer
  • Lønnskostnader (lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift)
  • Materialkostnader
  • Kostnader til underentreprenør
  • Andre direkte kostnader

I tillegg skal oppdragsgivers navn og adresse, samt eventuelt organisasjonsnummer fremgå sammen med oppdragets art, oppstart og opphør.

Hvilke krav stiller dette til regnskapsføringen?

Bokføringsforskriften stiller krav til at bokføringen innrettes slik at prosjektregnskap kan utarbeides. Det er krav til kontrollspor mellom dokumentasjon og prosjektregnskap, og mellom prosjektregnskap og dokumentasjon. Ettersom prosjektregnskapene skal bygge på de bokførte opplysningene i regnskapssystemet, og være integrert med bokføringen for øvrig forutsettes det at prosjektregnskap må føres i våre bokføringssystemer. Det må også benyttes egne prosjektkoder. Prosjektregnskapet, byggekontrakter med anbud/kalkyler, tegninger, kontrakter med underentreprenører, timelister, ordrelister og inngående pakksedler regnes som primærdokumentasjon og skal oppbevares i 10 år.

Hvorfor bør du føre prosjektregnskaper for alle prosjekter?

Det er foreslått å øke grensen for prosjektregnskaper, eventuelt knytte grensen til Grunnbeløpet (G). Selv om det å føre prosjektregnskaper kan virke som ekstra tidkrevende, anbefaler vi alle våre kunder med anleggsvirksomhet å føre prosjektregnskaper for alle sine prosjekter. Prosjektregnskapene gir et godt inntrykk av hvordan lønnsomheten i bedriften drives av større og mindre prosjekter, samt gjør det enklere for ledelsen å følge med på fremdriften i forskjellige prosjekter.


Usikker på hvordan du kommer igang med prosjektregnskapet?